Privacy verklaring

Uw privacy

Neem je gezondheid in eigen hand is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

lezing@ziggo.nl
+31 06 57 33 77 55

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voor het bijwonen van een lezing hebben  we uw naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig.

Om uw privacy te waarboren zorgt Neem je gezondheid in eigen hand er onder meer voor dat:

  • zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonlijke gegevens,
  • onbevoegden  hebben geen toegang hebben tot uw gegevens.

De organisator van de lezingen heeft als enige toegang tot deze gegevens.

De gegevens worden bewaard tot één jaar nadat de lezing waarvoor u zich heeft aangemeld heeft plaatsgevonden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Neem je gezondheid in eigen hand.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar lezing@ziggo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Delen van persoonsgegevens met derden

Neem je gezondheid in eigen hand verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De website van Neem je gezondheid in eigen hand maakt geen gebruik van cookies en de gegevens die u invult op het invulformulier worden zonder tussenkomst van anderen rechtstreeks naar mij doorgestuurd.

Neem je gezondheid in eigen hand wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Neem je gezondheid in eigen hand neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via lezing@ziggo.nl..